Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Ranče Oliver Ve vlastnictví Ivety Stráské IČ : 03859649 , se sídlem Nám.1.Května 1307/3 , Kuřim 664 34 Kontaktní údaje : info@rancholiver.cz , Tel. 773592323 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím Ranch Oliver – Iveta Stráská a Kupujícím . Tyto VOP jsou pro kupujícího závazné od okamžiku ,kdy vstoupí do právního vztahu s prodávajícím , tedy od okamžiku kdy je mezi prodávajícím a kupujícím učiněno jakékoliv právní jednání ,jehož obsahem je projev vůle spočívající v koupi a prodeji služeb a předmětů. Kupující přijímá a uznává tyto obchodní podmínky jako závazné . 1. Dárkový poukaz , Permanentka je zákaznickou kartou Ranče Oliver . 2. Zákaznickou kartu je možné zakoupit v místě Ranch Oliver oproti hotovostní platbě . Zákaznické karty lze zakoupit i platbou přes bankovní účet a po připsání částky na účet prodávajícího zaslat do 24 hodin na email ,který zadá kupující . 3.Platba zákaznické karty (100% krytí celkové částky) probíhá vždy předem před čerpáním služeb poskytovaných Prodávajícím. Zákaznické karty nelze uplatnit před úhradou jejich 100% nominální hodnoty Prodávajícímu. 4. Platnost zákaznické karty je 3 měsíční a to od data prodeje kupujícímu . 5. Není -li zákaznická karta uplatněna v rámci její platnosti ( před nebo datum expirace ), ztrácí jakoukoli hodnotu a nárok na její uplatnění zaniká bez náhrady . 6. Za ztrátu či odcizení zákaznické karty po jeho převzetí ,plně odpovídá Kupující či Klient 7.Zákaznické karty je možné použít jako prostředek úhrady služby poskytované Prodávajícím nebo její části kdy v případě, že cena služeb zvolených Klientem převyšuje hodnotu Dárkového poukazu, Klient je povinen takový rozdíl doplatit. 8. Zákaznické karty lze uplatnit pouze jednorázově, pokud hodnota zákaznické karty převyšuje hodnotu služeb poptávaných Klientem, pak zbylá částka ze zákaznické karty zaniká bez náhrady. 9. Zákaznické karty není možno vrátit jinou formou, než popisují tyto VOP, směnit za peněžní prostředky, jiný Dárkový poukaz ani jiný podobný předmět, listinu či cenný papír; Prodávající si vyhrazuje právo v jednotlivých případech rozhodnout jinak. 10. Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zákaznické karty kupujícímu, který nebyl v této lhůtě uplatněn (ať už v plné výši, nebo částečně). Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail .Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na náš e-mail : info @rancholiver.cz Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat. 11. Tyto VOP jsou aktualizované a platné od 1.1. 2024

Všeobecné Obchodní podmínky pro příměstské tábory na ranči Oliver
Obchodní strany

a) Pořadatel (dále jen „provozovatel)
Iveta Stráská – RANCH OLIVER , IČO: 03859649
b) Zákonný zástupce dítěte (dále jen „objednatel“)
Tyto obchodní podmínky provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti obchodních stran, vzniklé na základě obchodního vztahu, uzavřeného mezi provozovatelem a objednatelem, jehož předmětem jsou dětské příměstské tábory ,určené pro zdravé dětí od 7 do 17 let, které nevyžadují zvláštní péči a mohou se bez omezení přizpůsobit táborovému režimu.
Práva a povinnosti mezi objednatelem a provozovatelem, vzniklá z obchodního vztahu uvedeného výše, se řídí těmito obchodními podmínkami.
2. Přihlášení

a) Přihlášení dítěte k pobytu je možné pouze elektronicky přes email ranče info@rancholiver.cz řádně vyplněnou přihláškou ,kterou naleznete na našich webových stránkách www.rancholiver.cz.
b) K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení předběžné rezervace objednatelem na základě uhrazení zálohové částky nebo plné ceny pobytu převodem na bankovní účet provozovatele dle instrukcí, které mu provozovatel pro tuto platbu poskytne. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) vzniká smluvní vztah v okamžiku řádného uhrazení faktury, vystavené provozovatelem.
c) V případě, že rezervace není ve lhůtě nebo do termínu s platnosti faktury potvrzena ze strany objednatele úhradou zálohové platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, vyhrazuje si provozovatel právo předběžnou rezervaci bez náhrady zrušit a nabídnout pobyt jinému zájemci.
3. Rozsah a cena služeb

a) Cena pobytu je cenou smluvní. Plná cena pobytu či zálohová cena dle ceníku na www.rancholiver.cz se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele nebo hotovsti k rukou provozovatele.

Cena pobytu nezahrnuje dopravu, úrazové pojištění dítěte.
V případě jakýchkoliv požadavků na zvláštní stravování (bezlepkové, vegetariánské atp.) je nutné o tomto dát písemně vědět provozovateli, který si vyhrazuje právo zpoplatnit toto zvláštní stravování. Zároveň si vyhrazuje právo na nepřijetí dítěte z důvodu omezené kapacity provozu kuchyňského personálu.
4. Změny služeb
Rozhodne-li se objednatel po uzavření smluvního vztahu požádat provozovatele o změnu termínu pobytu, může provozovatel při schválení tohoto požadavku uplatnit cenu poukazu dle původní objednávky.
5. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
a) Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to elektronicky - e-mailem, zaslaným na adresu info@rancholiver.cz.
b) Provozovatel doporučuje objednateli na základě jeho úvahy uzavření pojištění, kryjící storno poplatek, dle vlastního výběru.
c) V případě zrušení závazné rezervace objednatelem do 30.5. danného roku záloha v hodnotě 1 000 Kč propadá.
V případě zrušení závazné rezervace po 15. červnu danného roku odpovídá storno poplatek 80 procent z celkové ceny tábora.
V případě zrušení závazné rezervace 30 dní před nástupem na objednaný termín tábora částka za tábor náleží celá provozovateli.
d) V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.
e) Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O takové výměně účastníka rekreačního pobytu je objednatel povinen uvědomit provozovatele nejpozději deset dnů před termínem zahájení daného turnusu..
g) Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30.9.danného roku.
6. Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele
a) Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:
b) Pokud dítě vážně narušuje průběh tábora.
c) V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt zdravých dětí, které nevyžadují speciální zdravotní péči a jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému programu.
d) V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky)
e) V případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobytu.
f) V případě, kdy orgány státní správy vyhlásí v době před zahájením tábora zvýšená protiepidemická opatření pro oblast, do které spadá trvalé bydliště dítěte.
g) V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují zahájení nebo pokračování konání tábora (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).
h)  V případě, kdy orgány státní správy neumožní konání hromadných dětských zotavovacích akcí (např. kvůli epidemické situaci).
7. Další ujednání
a) Objednatel prohlašuje, že jeho dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou. V opačném případě se objednatel zavazuje uhradit provozovateli veškeré případné finanční postihy, které by v důsledku nedodržení tohoto legislativního požadavku provozovateli vznikly.
b) V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění (včetně výskytu vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid), vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do plného uzdravení (či účinného odstranění pedikulózy), a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.
c) Objednatel souhlasí, že skladování jakýchkoliv léků u dětí je v průběhu pobytu zakázáno – objednatel se zavazuje veškeré léky předat při nástupu na tábor přímo táborovým zdravotníkům.
d) Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (hotovost, mobilní telefon atp.), které dítě svěřilo svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.
e) Objednatel souhlasí, že mezi ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY v rámci pobytu patří alkohol, drogy, cigarety (včetně elektronických) a nahřívače tabáku (IQOS), doutníky, žvýkací, šňupací tabák a nikotinové sáčky, airsoftové zbraně, nože, pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a stejně tak notebooky, tablety, ipady a přenosné videopřehrávače, přenosné reproduktory a televizní přijímače.
f) Objednatel souhlasí, že není v průběhu tábora dětem povolena konzumace nápojů typu birel, radler, cider apod,, stejně jako konzumace energetických drinků. Z toho důvodu není vhodné vybavovat děti těmito nápoji.
g) Objednatel dává provozovateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení Táborového řádu (například jedná-li se o podezření z krádeže, či zakázaného vybavení .
h) Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti při ukončení pobytu.
9. Závěrečná ustanovení
a) Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě).
b) Zasláním řádně vyplněné elektronické přihlášky a potvrzením rezervace pobytu formou uhrazení zálohové částky či plné ceny pobytu bere objednatel na vědomí a souhlasí se obchodními podmínkami .
c) Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.
d) Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.
e) Objednatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycujících jeho dítě, v rámci propagace tábora.
f) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek, a to výhradně v případě, kdy by to vyžadovala změna či úprava aktuální legislativy pro konání dětských zotavovacích akcí. O takovéto případné změně je provozovatel povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu před zahájením pobytu.
g) Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2024